polyoxymethylene dimethyl ethers in pokemon world 5